ИК КИБЕА – бенефициент по проект „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ИК КИБЕА – бенефициент по проект „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ИК КИБЕА-бенефициент по проект

На 13.08.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-5951-C01 между КИБЕА ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнението на проект на дружеството.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта

  • Осигуряване на оперативен капитал за издателството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  • Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 50 000,00 лв.