Oбщи условия за ползване

Последно изменени на: 09.05.2023

ЗА НАС

Кибеа ЕООД, ЕИК 121113212 е дружество, осъществяващо издателска дейност, както и разпространение на книги, списания, вестници и други, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Георги Вълкович“ №2А, София 1000 (наричано по-долу за краткост „Кибеа“, „Дружеството“, „ние“, „нас“).

„Кибеа“ администрира електронен магазин/виртуална книжарница, под формата на сайт kibea.net. Дружеството действа в качеството си на търговец във връзка с настоящите условия – юридическо лице, което продава и предлага за продажба стоки, сключва договори с потребители, както и в качеството си на производител, доколкото поставя върху произведеното своето име или фирма, отличителен знак.

Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес, на телефон 02 980 50 63 / 02 988 01 69 или на и-мейл адрес gdpr@kibea.net.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на kibea.net („Общи условия“), които уреждат правилата за използването на kibea.net, включително сключването на договор за покупко-продажба с Кибеа ЕООД чрез интернет страницата на Дружеството.

„Кибеа“ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, възпрепятстващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от потребител на интернет страницата на „Кибеа“.

При извършване на промени в настоящите Общи условия „Кибеа“ се задължава да уведоми като публикува на видно място в сайта си – kibea.net, съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на последните. Всяка промяна ще бъде видимо означена и с посочване на датата на изменението в самите Общи условия.

Чрез приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на „Кибеа“, към момента приемането им.

ДЕФИНИЦИИ

„Потребител“ – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от стоките, предлагани от „Кибеа“, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

„Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на „Кибеа“, съгласно установената процедура, даваща му допълнително право да заявява покупка на книги от виртуалната книжарница на Дружеството.

„Продажна цена“, „Цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоките и тяхната цена, и което дава възможност на потребителя да направи покупка.

„Купувач“ – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава регистрация на интернет страницата на „Кибеа“, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

„Продавач“ – Кибеа ЕООД

„Количка“/„Кошница“ – секция в интернет страницата, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка.

„Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Кибеа“ и Потребителя, чрез който последният заявява на „Кибеа“, през интернет страницата, намерението си за купуване на Стоки от сайта.

„Стока(-и) / Услуга(и)“ – всеки продукт или услуга, находящи се на интернет страницата на „Кибеа“, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

„Кампания“ – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на интернет страницата, дейността на „Кибеа“ или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

„Договор“ – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през интернет страницата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на интернет страницата на „Кибеа“. Договор за покупко-продажба е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

„Съдържание“:

 • цялата информация на интернет страницата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на „Кибеа“ на Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите цени от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Потребителите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача.

„Търговски съобщения“ – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

„Уебсайт“/ „Сайт“/“Интернет страница“ – под това понятие се разбира уебсайта на Кибеа ЕООД, достъпен на следния уеб адрес: kibea.net.

„Парола“ е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки във виртуалната книжарница на „Кибеа“, достъпна на Интернет страницата.

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия обвързват всички Посетители/Потребители/Регистрирани потребители на kibea.net.

Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с Общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

„Кибеа“ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Потребители от момента, в който е публикуван на интернет страницата на „Кибеа“. Към всяка сделка през Сайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

„Кибеа“ полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в интернет страницата на Дружеството.

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в интернет страницата.

СОБСТВЕНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, свързани с поднесената на сайта информация, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени.

Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на „Кибеа“.

„Кибеа“ има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Нищо в сключения договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Кибеа“ Потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на интернет страницата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно.

Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в Общите условия.

Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е предварително получил писменото съгласие на „Кибеа“ за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „Кибеа“ и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Кибеа“, който има право да потърси отговорността на Потребителя за това.

Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Кибеа“.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ САЙТА KIBEA.NET

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно и дискриминиращо съдържание или каквито и да е материали, установяващи или окуражаващи поведение, което би било сметнато за криминално престъпление или етично нарушава правата на автори, сътрудници, редактори, коректори, дизайнери, служители на фирма Кибеа ЕООД или потребители и би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Достъпът до стоките, предлагани от „Кибеа“, се осъществява чрез регистрация на Сайта. При извършване на регистрацията, потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: имена, адрес на електронна поща и парола.

За използването на интернет страницата, Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на форма за регистрация. „Кибеа“ не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на сайта kibea.net, след като извърши регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Кибеа ЕООД се задължава да изпрати еднократна хипервръзка за достъп на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

Кибеа ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. Екипът на Кибеа ЕООД не носи отговорност в случаите на неправомерно влизане в базата данни и хакерски атаки.

„Кибеа“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на Общите условия.

Екипът на Кибеа ЕООД уведомява родителите и настойниците, че продуктите и услугите са предоставени за широка публика потребители и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от деца, е тяхна отговорност и подлежи на родителски контрол.

ПОРЪЧКА

Потребителят може да прави Поръчки на интернет страницата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Кошницата за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ

„Кибеа“ има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време и да променя наличностите, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на наличност или цена във Виртуална on-line книжарница, „Кибеа“ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива.

ДОСТАВКА

Книгите се доставят в страната с „ЕКОНТ“, „Спиди“ или „Европът“ в рамките на 3 работни дни.

При поръчка на стойност 75,00 лв. и повече доставката с „Европът“ или „Спиди“ е безплатна.

При поръчка на стойност до 75,00 лв. цената на доставката с куриер за България е фиксирана:

 • „Спиди“ – до офис – 5,00 лв.
 • „Спиди“ – до автомат – 3,50 лв.
 • „Спиди“ – доставка до адрес – 6,50 лв.
 • „ЕКОНТ“ – до офис на Еконт за цялата страна и за София – 7,00 лв.
 • „Европът“ – доставка до адрес – 6,00 лв.

Транспортните разходи са за сметка на Купувача.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Не приемайте от куриера пакет, който е видимо повреден при транспортирането. Ако получите повреден артикул, моля, информирайте ни незабавно. „Кибеа“ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

„Кибеа“ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Време на доставката

Ако Купувачът не е на адреса при доставката, куриерската фирма ще направи втори опит да достави пакета. Ако и при втория опит пратката не може да бъде доставена, то тя ще бъде върната на адреса на „Кибеа“. Ние ще се свържем с Купувача, за да проверим дали все още желае да получи пратката и ако това е така, ще я изпратим отново за сметка на Купувача.

Отговорност на Купувача е да предостави точен пощенски адрес за доставка, телефон за контакт, както и да осигури достъп на този адрес за куриера. Допълнителните разходи поради неточен адрес са за сметка на Купувача. Тези разходи не могат да надвишават разходите на куриерската фирма.

Доставка в чужбина

За доставка на книги в чужбина бихме могли да изпратим пратката с обикновена поща за 10 до 40 работни дни. „Български пощи“ не предоставят конкретни срокове за доставка. Тъй като услугата е по-специфична, моля, обърнете се със запитване на имейл: bookstore@kibea.net.

ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Начини на плащане: наложен платеж или по банков път.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „Кибеа“ или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената Поръчка в банковата сметка на Кибеа ЕООД, а именно:

IBAN: BG57UNCR76301000127511
УниКредит Булбанк
пл. Света Неделя № 7
1000 София.

Eдва след като депозитът бъде потвърден по имейл, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на Поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на Купувача.

ФАКТУРИРАНЕ

Цените на Стоките, обявени в интернет страницата на „Кибеа“, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Купувача.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „КИБЕА“

Може да получите подробна информация относно това как ние обработваме Вашите лични данни във връзка с посещение и използване на интернет страницата ни в нашата Политика за поверителност.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 12 часа от генерирането на Поръчка.

Анулирането и отказът от поръчка следва да се извършат на следната електронната поща: bookstore@kibea.net. При извършване на анулирането, Потребителите посочват: име, номер и дата на Поръчката, описание на стоката.

Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-имейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Кибеа ЕООД

1000 София, ул. „Д-р Георги Вълкович“ №2А, ЕИК 121113212

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя

Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящият раздел Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Кибеа“ в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП ни е съобщил за решението си да се откаже от Договора.

Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на ЗЗП.

Когато Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е упражнил правото си на отказ, „Кибеа“ възстановява сумата за стойността на поръчката без разхода по доставката, получена от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка, в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

В случаите на дефектна стока и стока, несъответстваща на заявената, Дружеството ще подмени Стоката с нова, в рамките на 7-дневен срок, а в случай че няма стока, еднородна с поръчаната, ще възстанови депозираната за стоката сума, в рамките на 14 дневен срок от реализиране на процедурата. Разходите по доставката са за сметка на „Кибеа“.

ДРУГИ

Кибеа ЕООД има право да извършва промени по сайта kibea.net, свързани както с технологията, така и с дизайна на представяните услуги, без предварително известяване.

Запазваме си правото да изпращаме информация и да уведомяваме Потребителя за нови услуги или промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Кибеа ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно или не се разрешава.

ОТГОВОРНОСТ

Кибеа ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Кибеа ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Кибеа ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта. Кибеа ЕООД няма контрол върху съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Ние не поемаме гаранция за сигурността на информацията /включително за кредитни карти и лични данни/, която може да бъдете помолени да предоставите на техните сайтове.

„БИСКВИТКИ“ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ, IP АДРЕСИ

За подробна информация относно използването на „бисквитки“ и други технологии при интернет страницата, моля да се консултирате с Политиката ни за поверителност.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Кибеа“, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.